Tjänster

Vi arbetar i huvudsak inom service, installation och OVK. Utöver dessa tjänster kan ett projekt även innefatta utredningsarbete såsom felsökning och kartering. Följ länkarna nedan för ytterligare information.

Service

Att få ventilationssystem att att fungera tillfredsställande är en svår uppgift, men viktig. I en undersökning gjord i USA av WHO kontrollerades drygt 200 byggnader där 200000 människor vistas regelbundet. Man konstaterade att drygt 60% av byggnaderna hade otillfredsställande ventilation och att cirka 30% av de tillfrågade angav dålig inomhusluft som orsak till sina hälsoproblem. Igensatta luftintag, smutsiga ventiler, beläggningar i kanaler, smutsiga filter och aggregat påverkar både innemiljön och balansen i ventilationssystemet. Vi tror inte på någon enkel metod för att åtgärda dessa problem. Metoder och utrustning måste anpassas till de förutsättningar som gäller på platsen eftersom ventilationssystem ofta är skräddarsydda för varje fastighet.

Vi använder olika arbetssätt beroende på ventilationssystemets uppbyggnad, grad av nedsmutsning etcetera

  • Tryckluftsrengöring med munstycke/dysa
  • Rengöring med tryckluftsdrivna borstar
  • Rengöring med mekaniska borstar
  • Mjukblästring
  • Lågtrycksrengöring med hetvatten
  • Rengöring med ånga
  • Högtrycksrengöring med vatten

Serviceavtal

Antingen beställer kunden serviceuppdrag vid behov eller också upprättar vi ett gemensamt serviceavtal där vi ansvarar för planering och utförande enligt en överenskommen serviceplan. Serviceplanen kan exempelvis omfatta filterbyten, aggregatkontroll, aggregatrengöring och kanalrensning.

Installation

Vi arbetar med olika typer av installationsprojekt innefattande:

  • Projektering och installation och driftsättning av ventilationsaggregat.
  • Fläktbaserade frånluftssystem.
  • Installtionsuppdrag i lägenheter såsom olika typer av köks- och WC lösningar.

OVK

Översikt

Ur ett praktiskt perspektiv kan en OVK process delas upp i tre separata steg. Steg ett är besiktning av fasigheten, steg 2 innebär fastställande av åtgärder för att avhjälpa funna brister och steg 3 består i avhjälpande av funna brister.

Steg 1, besiktning

Den första delen är besiktningen där en certifierad besiktningsman går igenom fastigheten i förhållande till det regelverk som finns. Output från denna aktivitet är ett besiktningsprotokoll. Besiktningsprotokollet tar upp anmärkningar och avvikelser (brister) där avvikelserna ska vara avhjälpta inom sex månader och anmärkningarna till nästa besiktning.

Steg 2, åtgärdsplan

Besiktningsprotokollet från steg ett innehåller oftast ett antal brister som måste åtgärdas för att fastigheten ska kunna godkännas ur ett OVK perspektiv. Besiktningsprotokollet är input till steg två där syftet är att ta fram en plan för hur bristerna ska åtgärdas. Denna aktivitet innebär alltid platsbesök för att utvärdera vilken åtgärd som är lämplig för att hantera respektive brist. Normalt anlitas en entreprenör för att ta fram en åtgärdsplan.

Steg 3, åtgärder

En gedigen och genomarbetad åtgärdsplan innebär är grunden för att ett antal entreprenörer ska kunna göra realistiska kostnadsuppskattingar för arbetet med åtgärderna. Detta borgar i sin tur för att fastighetsägaren ska kunna välja rätt entreprenör för att utföra åtgärderna.

Sammanfattning

Vid val av väg för OVK processen är det viktigt att väga in hela processen redan från början och inte enbart fokusera på den initiala besiktningen. Beroende på vilka brister som upptäcks kan kostnaderna för åtgärdsplan och implementering av åtgärder vida överstiga besiktningskostnaden.