OVK – Besiktning

Svensk Ventilationsservice AB startade 1993 och är ett heltäckande företag inom ventilation med fokus på Service & Underhåll, OVK och Utredningar. Våra uppdragsgivare är fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Stockholm och hela övriga länet från Nacka, Södertälje, Solna, Sundbyberg, Åkersberga till Sigtuna.

Obligatorisk Ventilationskontroll – förkortat OVK

Nästan alla byggnader där människor vistas skall enligt lag besiktigas för en OVK. Den obligatoriska ventilationskontrollen skall utföras av en certifierad besiktningsman och ske med föreskrivna intervaller. Undantagna är en- och tvåfamiljshus som besiktigas en gång- när de färdigställs (innan brukandet påbörjas).Intervallerna är olika beroende på vilken typ av system och byggnad det gäller (se nedan under Byggnad och typ av ventilationssystem)

ovk besiktning stockholmSyftet med OVK:n är att kontrollera att byggnadens ventilationssystem fungerar som det är tänkt när byggnaden/ anläggningen togs i bruk. Med andra ord skall de byggregler som var aktuella då systemet togs i bruk tillämpas vid besiktningen. Om anläggningen har väsentligt ändrats skall reglerna för detta årtal gälla. Skulle besiktningsmannen se felaktigheter skrivs dessa ned i besiktningsprotokollet.

Efter att besiktningen är avslutad, skickas protokollet till fastighetsägaren och till byggnadsnämnden för registrering. Byggnadsnämnden är den kontrollerande myndigheten som ser till att OVK-författningen efterlevs och i vissa fall förelägga byggnadsägaren vite, om reglerna inte efterföljts. Exempel på detta kan vara att man underlåtit att utföra en OVK (obligatorisk ventilationskontroll) eller att man inte åtgärdat de brister och anmärkningar som framkommit under besiktningen. Om fastighetsägaren systematiskt underlåtit att efterleva de lagar som är gällande, ökar normalt vitet.

Byggnadsägaren har normalt upp till 6 mån att åtgärda de anmärkningar som finns i protokollet. Efter att anmärkningarna är åtgärdade skall en ombesiktning av dessa punkter ske. Även detta protokoll skall in till byggnadsnämnden och arkiveras.

Efter besiktningen utfärdar OVK besiktningsmannen ett intyg som visar att byggnaden genomgått en funktionskontroll av ventilationssystemet, en OVK. Ett sådant intyg visar också datumet för besiktningen. Byggnadens ägare ansvarar för att på en väl synlig plats anslå OVK-intyget i byggnaden. Är du en fastighetsägare, styrelsemedlem i en bostadsrättsförening eller kanske har fått till uppgift att låta utföra en OVK- besiktning- kontakta oss för offert.

Byggnad och typ av ventilationssystem

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.
Intervall 3år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation.
Intervall 3år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation.
Intervall 6år

Förklaringar

S-ventilation Självdragsventilation
F-ventilation Mekaniskt frånluftsventilation
FT-ventilation Mekanisk från- och tilluft
FX-ventilation F-ventilation med återvinning
FTX-ventilation FT-ventilation med återvinning

OVK besiktning rent praktiskt

Normalt aviserar vi till alla boende ungefär en vecka innan besiktningen kommer att ske. Vi brukar erbjuda 2 möjligheter till tillgänglighet:

  1. Att den boende är hemma under aviserade tiden eller,
  2. Att lämna en kopia på sin lägenhetsnyckel till vår personal som sedan returnerar nyckeln efter avslutad besiktning.

Ibland används också ev. servicenycklar eller servicelägen i lägenheternas låscylindrar- ha gärna en dialog med oss om hur vi lättast får tillträde i just er fastighet. Under besiktningen kontrolleras kort sagt att fastighetens ventilationssystem är fungerande som det var tänkt när det byggdes så att ingen som vistas i fastigheten mår dåligt.

Kontakta oss här!